48 56/ 6562900 sekretariat@elana.pl

LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Laboratorium Badań Środowiskowych

Boryszew S.A. Oddziału Elana w Toruniu

 

Od wielu lat spełniamy oczekiwania naszych klientów w dziedzinie pomiarów materialnych czynników środowiska pracy. Jesteśmy najstarszym w regionie laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, wykonującym badania na stanowiskach i w środowisku pracy.

Laboratorium Badań Środowiskowych świadczy usługi pomiarów i badań materialnych czynników środowiska pracy i ścieków. Jako pierwsi w regionie uzyskaliśmy akredytację na zgodność z normą gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie jednostek badawczych PN – EN ISO/IEC 17025, w zakresie badań czynników fizycznych na stanowiskach pracy i wielu substancji chemicznych.

Zgodnie z Zakresem Akredytacji, Laboratorium posiada 22 metody akredytowane.
Poza analizami akredytowanymi, Laboratorium wykonuje także szereg badań nieobjętych zakresem akredytacji.

Laboratorium Badań Środowiskowych świadczy usługi pomiarów i badań materialnych czynników środowiska pracy i ścieków.

Kontakt

Kierownik Laboratorium
Agnieszka Zając
tel.056 656 26 16
E-mail: a.zajac@elana.pl

Kierownik ds. Jakości
Monika Grabowska
tel. 056 656 26 22
tel. 728 52 3624
E-mail: m.grabowska@elana.pl

W Laboratorium wykonywane są następujące pomiary i badania:
Czynniki fizyczne:
• Hałas (poziom ekspozycji, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C)
• Widmo akustyczne
• Oświetlenie sztuczne (natężenie, równomierność)
• Mikroklimat
• Wydatek energetyczny
• Wentylacja
Czynniki chemiczne:
• Pył frakcja wdychalna i respirabilny
• Wolna krystaliczna krzemionka
• Węglowodory alifatyczne, aromatyczne i ich pochodne (pentan, heksan, heptan, benzen, toluen, ksyleny, etylobenzen, styren, benzyna, metanol, etanol, izopropanol, glikol etylenowy, aceton, chlorek metylenu, octan etylu, octan butylu, octan winylu i in.)
• Oleje mineralne
• Gazy (O2, CO, CO2, SO2)
• Związki nieorganiczne (tlenki azotu, żelaza, manganu, niklu, amoniak, kwas solny, kwas siarkowy, chrom i jego związki, wodorotlenek sodowy)
Ścieki:
• Metanol
• Glikol etylenowy
• ChZT
• pH
• Przewodność
• Chlorki
• Siarczany
• Zawiesina ogólna i łatwoopadająca
• Wygląd i zapach
Laboratorium świadczy usługi w zakresie:

  • Szacowania wydatku energetycznego metodą Lehmanna
  • Pomiaru i badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
  • Pobieranie próbek w środowisku pracy
  • Badanie próbek środowiskowych dostarczonych przez inne laboratoria

Wszystkie metody i procedury badawcze opracowane zostały na podstawie Polskich i Europejskich Norm lub wytycznych stosowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. Ścisła realizacja norm i zaleceń państwowych jednostek badawczych daje gwarancje wykonywania analiz w sposób zgodny ze sztuką laboratoryjną.

Informacja o Laboratorium Badań Środowiskowych na stronie PCA: tutaj
Załączniki: Certyfikat Akredytacji