Elana Toruń
 • OFERTA
 • WERSJE JĘZYKOWE
 • english
 • deutsch

USŁUGI

print zmniejsz czcionkę czcionka standardowa zwiększ czcionkę

W Laboratorium wykonywane są następujące pomiary i badania:


Czynniki fizyczne:

 • Hałas (poziom ekspozycji, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C)
 • Widmo akustyczne
 • Oświetlenie sztuczne (natężenie, równomierność)
 • Mikroklimat
 • Wydatek energetyczny
 • Wentylacja

 

Czynniki chemiczne:

 • Pył całkowity i respirabilny
 • Wolna krystaliczna krzemionka
 • Węglowodory alifatyczne, aromatyczne i ich pochodne (pentan, heksan, heptan, benzen, toluen, ksyleny, etylobenzen, styren, benzyna, metanol, etanol, izopropanol, glikol etylenowy, aceton, eter difenylu, octan etylu, octan butylu, octan winylu, formaldehyd, i in.)
 • Oleje mineralne
 • Gazy (O2, CO, CO2, SO2)
 • Związki nieorganiczne (tlenki azotu, żelaza, manganu, amoniak, kwas solny, kwas siarkowy, chrom i jego związki, wodorotlenek sodowy)

 

Ścieki:

 • Metanol
 • Glikol etylenowy
 • ChZT
 • BZT5
 • pH
 • Przewodność
 • Chlorki
 • Siarczany
 • Zawiesina ogólna i łatwoopadająca
 • Wygląd i zapach

 

Węgiel:

 • Wilgoć higroskopijna, analityczna, całkowita
 • Zawartość siarki
 • Zawartość węgla
 • Zawartość popiołu
 • Ciepło spalania
 • Wartość opałowa

 

Laboratorium świadczy również usługi w zakresie:
 
• Poboru i transportu prób ścieków i substancji chemicznych

• Pobieranie próbek w środowisku pracy