48 56/ 6562900 sekretariat@elana.pl

Toruń, 22.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Boryszew S.A.

Oddział Elana

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

tel.: 56 656 2738

e-mail :a.berendt@elana.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ekspert/Specjalista w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych

Cel zamówienia:

Osoba niezbędna do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych w Projekcie realizowanym przez Zamawiającego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w poddziałaniu 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe”, które to prace B+R będą realizowane przez Zamawiającego w okresie 24 miesięcy począwszy od miesiąca stycznia 2019 r.

Do obowiązków ww. Eksperta będzie należało:

– opracowywanie metodyki analiz laboratoryjnych w ramach zaplanowanych przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych;

– klasyfikacja recyklatów w zakresie założeń projektowych oraz przydatności do procesu produkcji włókien;

– udział jako kluczowy personel projektu w badaniach przemysłowych oraz pracach rozwojowych w zakresie określenia/zbadania stopnia zastosowania surowców pochodzących z recyklingu, w środowisku laboratoryjnym oraz w procesie testowej produkcji włókien z tworzyw sztucznych;

– udział jako kluczowy personel projektu w badaniach przemysłowych oraz pracach rozwojowych w zakresie określenia/zbadania stopnia zastosowania włókien poliestrowych w środowisku laboratoryjnym oraz w procesie testowej produkcji włókien z tworzyw sztucznych;

współinicjowanie wszelkich działań związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji procesów badawczo-rozwojowych w ww. dziedzinach w zakresie warstwy merytorycznej ww. projektu;

– opracowywanie raportów w zakresie określenia stopnia zastosowania surowców pochodzących z recyklingu w produkcji włókien;

– przygotowywanie materiałów naukowo-dydaktycznych w zakresie efektów projektu niezbędnych do rozpowszechniania rezultatów projektów.

Wiedza i doświadczenie:

Wymagania obligatoryjne

1. Udokumentowane minimum 15 letnie doświadczenie w zakresie przetwórstwa i recyklingu PET .

2. Udokumentowane osiągnięcia z zakresu recyklingu folii i butelek PET .

3. Udokumentowane doświadczenie w uruchomieniu lub nadzorze nad uruchamianiem zakładów przetwórstwa i recyklingu PET.

4. Znajomość maszyn i urządzeń do przetwórstwa i recyklingu PET.

5. Stopień naukowy dr habilitowanego lub tytuł profesora.

6. Publikacje z zakresu recyklingu PET.

7. Udokumentowane doświadczenie w zakresie kierowania grantem/mi i/lub prowadzenie grantu z zakresu recyklingu.

8. Udokumentowane doświadczenie we współpracy z przemysłem.

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie w wymiarze 10h/miesiąc przez okres max. 24 miesięcy tj. przez planowany okres realizacji ww. Projektu.

Kod CPV:

73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

III. OCENA OFERT

1. Kryteria oceny:

Cena – oczekiwane wynagrodzenie brutto bez kosztów pracodawcy (odpowiadające ilości godzin w skali miesiąca wymaganej przez Zamawiającego tj. 10 godzin): maksymalnie 100 pkt.

Punktacja za oczekiwane miesięczne wynagrodzenie brutto (w ilości godzin w skali miesiąca wymaganej przez Zamawiającego tj. 10 godziny), zostanie obliczona zgodnie z następującym

wzorem:

najniższa oferta cenowa: P1 = 100 pkt.,

kolejne oferty cenowe: Pn = [100 pkt. – 10 x(Cn/C1)]

gdzie C1 – wartość najniższej oferty, Cn – wartości kolejnych ofert.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C

gdzie:

O – Ocena

C – Cena

2. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta spełniająca warunki obligatoryjne dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskująca największą liczbę punktów w kryteriach oceny.

IV. DODATKOWE INFORMACJE

1. W ofercie proszę podać cenę brutto miesięcznego wynagrodzenia (bez kosztów pracodawcy) odpowiadającą ilości godzin w skali miesiąca wymaganej przez Zamawiającego tj. 10.

W ofercie winno znaleźć się odniesienie do wymagań obligatoryjnych w zakresie doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia.

Oferta winna zostać przedłożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

2. Termin składania ofert: do 29.06.2018 r., do godz. 15.00.

Oferty należy złożyć w firmie:

Boryszew S.A.

Oddział Elana

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

(osobiście lub drogą pocztową)

lub emailem na adres: a.berendt@elana.pl

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Berendt pod numerem telefonu +48 56 656 2738 oraz adresem e-mail: a.berendt@elana.pl

3. Ważność oferty: minimum 90 dni (oferent winien uwzględnić w treści oferty przedmiotową informację).

4. Termin wykonania zamówienia: do 12.2020 r.

5. W ofercie należy zawrzeć informację w formie oświadczenia o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia załącza się do niniejszego zapytania jako Załącznik nr 2).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

7. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, którego oferta wygrała w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty, przy czym Zamawiający zastrzega, iż warunkiem podpisania ww. umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji o przyznaniu dofinansowania na realizację niniejszego projektu z Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020.

8. Dodatkowe warunki

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

9. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.).

10. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Formularz ofert. dot. Eksperta B+R

Zał nr 2 – Oświadczenie – brak_powiązań