Elana Toruń
  • LABORATORIUM
  • WERSJE JĘZYKOWE
  • english
  • deutsch

LABORATORIUM

print zmniejsz czcionkę czcionka standardowa zwiększ czcionkę

Laboratorium Badań Środowiskowych

Boryszew S.A. Oddziału Elana w Toruniu

 

Od wielu lat spełniamy oczekiwania naszych klientów w dziedzinie pomiarów materialnych czynników środowiska pracy. Jesteśmy najstarszym w regionie laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, wykonującym badania na stanowiskach i w środowisku pracy.

 

W Laboratorium wykonywane są następujące pomiary i badania:


Czynniki fizyczne:
• Hałas (poziom ekspozycji, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C)
• Widmo akustyczne
• Oświetlenie sztuczne (natężenie, równomierność)
• Mikroklimat
• Wydatek energetyczny
• Wentylacja

Czynniki chemiczne:
• Pył całkowity i respirabilny
• Wolna krystaliczna krzemionka
• Węglowodory alifatyczne, aromatyczne i ich pochodne (pentan, heksan, heptan, benzen, toluen, ksyleny, etylobenzen, styren, benzyna, metanol, etanol, izopropanol, glikol etylenowy, aceton, eter difenylu, octan etylu, octan butylu, octan winylu, formaldehyd, i in.)
• Oleje mineralne
• Gazy (O2, CO, CO2, SO2)
• Związki nieorganiczne (tlenki azotu, żelaza, manganu, amoniak, kwas solny, kwas siarkowy, chrom i jego związki, wodorotlenek sodowy)

Ścieki:
• Metanol
• Glikol etylenowy
• ChZT
• BZT5
• pH
• Przewodność
• Chlorki
• Siarczany
• Zawiesina ogólna i łatwoopadająca
• Wygląd i zapach

Węgiel:
• Wilgoć higroskopijna, analityczna, całkowita
• Zawartość siarki
• Zawartość węgla
• Zawartość popiołu
• Ciepło spalania
• Wartość opałowa
 

Laboratorium świadczy usługi w zakresie:
 

• Poboru i transportu prób ścieków i substancji chemicznych
• Fizykochemiczne pomiary paliw stałych
• Szacowania wydatku energetycznego metodą Lehmanna
• Pomiaru i badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
• Pobieranie próbek w środowisku pracy
 

Wszystkie metody i procedury badawcze opracowane zostały na podstawie Polskich i Europejskich Norm lub wytycznych stosowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. Ścisła realizacja norm i zaleceń państwowych jednostek badawczych daje gwarancje wykonywania analiz w sposób zgodny ze sztuką laboratoryjną.
Laboratorium specjalizuje się w grupach badań i analiz dotyczących: ergonomii stanowisk pracy, toksykologii na stanowiskach pracy, ścieków i paliw stałych.


Kontakt:

Kierownik Laboratorium - Hanuta Gorzka - 056 656 26 16
Fax - 056 656 26 04

h.gorzka@elana.pl